Osoba: Michiyo Murase

Nazwisko: Murase Imię: Michiyo

Seiyū:

Historia: