Osoba: Shouji Hata

Nazwisko: Hata Imię: Shouji Data urodzenia: 1967-01-01
Biografia: Real name: 秦 昌二 (same reading)

Historia: