Osoba: Keiko Kurosawa

Nazwisko: Kurosawa Imię: Keiko

Historia: