Osoba: Yoshitaka Amano

Nazwisko: Amano Imię: Yoshitaka Data urodzenia: 1952-07-28

Historia: