Osoba: Masashi Kudou

Nazwisko: Kudou Imię: Masashi

Historia: